Družba Goričane, d.d. posluje skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem in veljavno okoljsko zakonodajo. Skrb za zdravo okolje je eno temeljnih meril pri sprejemanju njenih strateških in vsakodnevnih poslovnih odločitev.

Sledimo ciljem trajnostne proizvodnje papirja

Varstvo okolja je pravica, dolžnost in odgovornost vseh zaposlenih ter je sestavni del upravljanja podjetja.

Vodstvo podjetja in zaposleni delujejo pri zagotavljanju okolju prijazne proizvodnje med seboj povezano in usklajeno. Družba Goričane, d.d. redno spremlja in presoja okoljske vidike poslovanja ter načrtuje in uvaja nove,okoljsko primernejše tehnologije in izdelke.

Dejavnosti podjetja potekajo ob upoštevanju okoljskih predpisov, uporabi varnih in okolju prijaznih surovin ter ob nenehnem prizadevanju za zmanjšanje porabe naravnih virov in energentov.

Okoljska politika (pdf, 489 KB) EUTR izjava 2023 (pdf, 87 KB) Izjava o REACH 2024 (pdf, 77 KB)
Varstvo okolja

Uporaba naravnih virov

Racionalnost rabe naravnih virov družba Goričane, d.d. meri z indeksom snovnih izgub iz proizvodnega procesa. Spremlja tudi porabo vode in energije. Snovne izgube, ki se računajo na vodo-čistilni napravi, izhajajo iz količine izžetega mulja. Energetsko učinkovitost proizvodnega procesa podjetje izkazuje z nizko specifično porabo električne in toplotne energije v primerjavi z BAT tehnikami.

Emisije

Družba Goričane, d.d. spremlja tri vrste emisij, ki nastanejo pri proizvodnem procesu: zrak, vodo in hrup.
Emisije v zrak nastajajo pri proizvodnji pare ter pri sušenju in razrezu papirja. Monitoring emisij v zrak je predpisan z okoljevarstvenim dovoljenjem vsako tretje leto za kotlovske naprave in vsako peto leto za odpraševalne naprave, izvaja pa ga zunanja pooblaščena ustanova.
Tehnološka odpadna voda se pred izpustom v vodotok očisti na mehansko-kemijski čistilni napravi; monitoring se izvaja vsako leto. Poskusno obratuje tudi biološka čistilna naprava.
Monitoring hrupa v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem vsako tretje leto izvaja zunanja akreditirana institucija.

Goričanski dimnik

Odpadki

V podjetju je dobro vzpostavljen sistem ločevanja odpadkov. Na več mestih so nameščeni manjši zabojniki za posamezne vrste odpadkov, ki jih zaposleni dnevno praznijo na ločevalnih otokih z zabojniki. Ti so označeni s predpisanimi oznakami za posamezne vrste odpadkov. Za ravnanje z odpadno embalažo je sklenjeno pogodbeno razmerje z zunanjo družbo.

Ravnanje z nevarnimi viri

Na področju nevarnih snovi družba z rednim vzdrževanjem skladiščnih posod in črpališč skrbi, da ostaja stopnja tveganjanizka. Vzpostavljen je načrt ravnanja z nevarnimi kemikalijami, v katerem so opredeljene vse potrebne aktivnosti za delovanje, usklajeno z zakonodajo. Zaposleni se redno usposabljajo za ravnanje z nevarnimi snovmi ter za ravnanje v primeru nezgodnega razlitja nevarnih snovi.

Tovarna papirja Goričane

Okoljsko poročilo družbe Goričane, tovarna papirja Medvode, d.d. za leto 2023

Prenesi poročilo

Kontakt:

Jerneja Pečnik, pooblaščenka za varstvo okolja

okolje@goricane.si